“Smatram da nisam dala svoj maksimum” – Snežana Pajkić Jolović

Snežana Pajkić Jolović je bivša srpska i jugoslovenska atletičarka i evropska prvakinja.  Va­tre­no kr­šte­nje na ve­li­kim tak­mi­če­nji­ma ima­la je 1985. godine  ka­da je de­bi­to­va­la na Evrop­skom ju­ni­or­skom pr­ven­stvu. Go­di­nu da­na ka­sni­je sti­gla je i pr­va me­da­lja, na  pr­vom Svet­skom ju­ni­or­skom pr­ven­stvu u Ati­ni – bron­za­na.

Ti­me je po­če­o niz od če­ti­ri od­lič­ja na ve­li­kim tak­mi­če­nji­ma u če­ti­ri ju­ni­or­ske se­zo­ne. Na Evrop­skom pr­ven­stvu u Bir­min­ge­mu 1987. oki­ti­la se zla­tom. Na Svet­skom u Sad­ba­ri­ju 1988. sre­brom, a uče­stvo­va­la je i na Evrop­skom senioskom pr­ven­stvu, obo­riv­ši dr­žav­ne ju­ni­or­ske re­kor­de na 1.500 i 3.000 me­ta­ra. Ju­ni­or­sku ka­ri­je­ru kru­ni­sa­la je još jed­nim evrop­skim zla­tom, u Va­ra­ždi­nu 1989. Sva ta od­lič­ja Sne­ža­na je osvo­ji­la na 1.500 me­ta­ra.

Pa­da­li su re­kor­di, ni­za­li se ju­ni­or­ski us­pe­si i 1990. u pr­voj se­ni­or­skoj go­di­ni naj­ve­ći iza­zov bio je šam­pi­o­nat Sta­rog kon­ti­nen­ta u Spli­tu. De­se­tak da­na pred EP u Sa­ra­je­vu je pr­vi put po­sti­gla se­ni­or­ski dr­žav­ni re­kord – 4:08,21.

 1. Šta smatrate vašim najvećim uspehom u atletici?

-To što sam 4 godine za redom osvajala medalje na juniorskim evropskim i svetskim prvenstvima i na kraju sve to krunisala zlatom na seniorskom evropskom.

 1. Da možete šta biste danas poručili vašem mladjem sebi na vrhuncu atletske karijere?

-Da sam trebala da napravim presek i malu pauzu posle svih tih medalja i pritisaka, kako bi se organizam oporavio psihicki i fizički, mislim da bih onda još mogla da dam srpskoj atletici, jer smatram da nisam dala svoj maksimum.

 1. Savet za novu generaciju mladih atletičara?

-Rad i samo rad, preko noći se ništa ne postiže, treba vremena da bi se došlo do uspeha i vrhunskih rezultata kako bi oni bili dugoročni. To je jedini način za uspeh, a uslovi su više nego idealni u odnosu na 80-te i 90-te godine kada sam ja trenirala.

 1. Šta mislite o dobijanju organizacije SP u dvorani 2022?

-Mislim da je to najveći uspeh, čast i pokazatelj da SAS odlično radi na afirmaciji atletike svih ovih godina, ujedno i na promociji naše države, zaključila je Snežana.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kalendar Takmičenja 2021

Preuzmite Ovde

Kalendar atletskih takmičenja izvan stadiona u Republici Srbiji u 2021. Godini

Publikacija SAS 2020

Statistika u Nacionalnom sportu RS

Preuzmite Ovde

Propozicije takmičenja 2021

Login sekcija

Regionalni Savezi

 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner

Razno

 • Baner
 • Baner
 • Baner