Vera Nikolić -najbrža na svetu 1084 dana

June 28, 2011 at 1:53 pm |
Srp­ska atle­ti­ka ima­la je kroz svo­ju isto­ri­ju svet­skih ju­ni­or­skih, evrop­skih, na­rav­no i bal­kan­skih, ali sa­mo jed­nog se­ni­or­skog svet­skog re­kor­de­ra. Pr­vi ve­li­ki bi­ser ću­prij­ske tr­kač­ke ško­le Ve­ra Ni­ko­lić je 1084 da­na,

Atletska legenda Snežana Pajkić Jolović

April 4, 2011 at 6:54 pm |
Split, 2. sep­tem­bar 1990, sta­di­on Po­ljud. Po­sled­nji dan Evrop­skog pr­ven­stva, fi­niš tr­ke na 1.500 me­ta­ra za da­me. Svi na tri­bi­na­ma su na no­ga­ma, za­vr­šni­ca je iz­u­zet­no dra­ma­tič­na. Kroz cilj pr­va

91. rođendan Franje Mihalića

March 9, 2011 at 11:41 am |
Atletska legenda Franjo Mihalić danas slavi svoj 91. rođendan. Život Franja Mihalića mora biti uzor. Motiv svima koji kažu da je teško, da ne mogu, da su umorni. Jednostavno, od

Nenad Stekić pet godina najbolji na svetu

February 26, 2011 at 12:00 am |
Bi­o­gra­fi­je be­le­že da je atle­ti­kom po­čeo da se ba­vi u 12. go­di­ni, ali ne­ka­da­šnji evrop­ski pr­vak u sko­ku udalj ot­kri­va da ni­je baš ta­ko: – Po­čeo sam u Mo­skvi u

Kralj srednjih pruga Dragan Zdravković

February 3, 2011 at 12:01 pm |
 Pre 28 go­di­na 1.500 me­ta­ra pre­tr­čao je za 3 mi­nu­ta, 34 se­kun­de i 85 sto­tin­ki. Ovo je i da­nas srp­ski re­kord. Spo­me­nu­ti re­zul­tat, ti­tu­la pr­va­ka Evro­pe u dvo­ra­ni, po­be­da nad

Kralj kugle – Vladimir Milić

December 21, 2010 at 1:53 pm |
Slavu jugoslovenske atletike osamdesetih godina prošlog veka pronosio je i nezaboravni šampion u bacanju kugle, koji se u Milanu 1982. godine popeo na evropski presto.Opstao je čitavu deceniju u svetskoj

Statistika u Nacionalnom sportu RS

Kalendar Takmičenja 2024

Publikacija SAS 2023

Razno

  • Baner
  • Baner
  • Baner
  • Baner
  • Baner
  • Baner
  • hbc-ns

Medijski prijatelji SAS

  • Baner
  • Radio S
  • Radio S